WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

STRONA INTERNETOWA:

http://wtz.mielec.pl/

 

 

wtz

 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i ruchowej zmierzającej do przygotowania niepełnosprawnych uczestników do w miarę możliwości samodzielnego, niezależnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Jednostką organizacyjną WTZ jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe przeznaczone na działalność pochodzą w całości z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uczestnikami Warsztatu są osoby cechujące się niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności i zostały skierowane do WTZ przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zadania stojące przed Warsztatem Terapii Zajęciowej jako placówką rehabilitacyjną realizowane są poprzez:

·          usprawnianie ogólne;

·          nabywanie, rozwijanie i utrwalanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego;

·          rozwijanie zaradności osobistej poprzez naukę dokonywania wyboru przy podejmowaniu różnych decyzji, rozwijanie umiejętności komunikowania się, planowania oraz decydowania o swoich sprawach;

·          kształtowanie psychofizycznych sprawności niezbędnych przy wykonywaniu czynności zawodowych;

·          rozwijanie podstawowych oraz w miarę możliwości specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjecie pracy;

 

Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne odbywają się w 7 pracowniach zawodowych:

·          pracownia komputerowa;

·          pracownia wikliniarska;

·          pracownia stolarsko-tapicerska;

·          pracownia krawiecko-dziewiarska;

·          pracownia introligatorsko-papiernicza;

·          pracownia gospodarstwa domowego;

·          pracownia plastyczno-tkacka.

 

Efektem prowadzonych działań terapeutycznych u większości uczestników jest wzrost poziomu umysłowego i sprawności ogólnej, postęp w umiejętności wykonywania prac w zależności od rodzaju pracowni. Uczestnicy Warsztatu objęci są dodatkowymi formami rehabilitacji:

·          rehabilitacja ruchowa;

·          zajęcia psychopedagogiczne;

·          muzykoterapia;

·          zajęcia wyrównawcze;

·          logopedia.

 

Formą rehabilitacji społecznej prowadzącą do przystosowania ich w środowisku są spotkania integracyjne z młodzieżą szkół średnich i gimnazjalnych, spotkania z uczestnikami innych WTZ-ów, udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych Olimpiad Specjalnych, udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, w imprezach okolicznościowych, wspólnych wyjściach do kina i restauracji.

W celu zapewnienia jednolitych działań pedagogiczno-opiekuńczych prowadzone są cykliczne spotkania z rodzicami
i opiekunami, które pomagają w rozwiązywaniu wielu problemów natury wychowawczej.